Accountancy & Fiscaal Advies

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER BTW-PLICHTIG

 

Op 26 april jl. heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest voor de BTW gewezen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) die meer dan 50% van de aandelen van een BV bezit waar hij op de loonlijst staat en daarmee de zeggenschap over de BV, BTW-plichtig is voor alle (betaalde) werkzaamheden die hij voor die BV verricht.

 Concreet betekent dit, dat de dga voortaan BTW moet afdragen over zijn totale loonsom, waaronder het bruto-salaris, kostenvergoedingen, ter beschikking gestelde auto en pensioendotaties. Hij moet daarvoor periodiek een factuur met BTW aan zijn BV sturen.

 Als de BV BTW-aftrekgerechtigd is, dan zijn de financile gevolgen van dit arrest beperkt. De BV kan de BTW die de dga afdraagt immers weer terugvorderen van de belastingdienst. Als nadeel resteert dan de extra administratieve last; de dga dient namelijk periodiek aangifte BTW te doen.

 Als de BV echter een vrijgestelde ondernemer is, of geen onderneming drijft, kan het arrest een extra last van 19% van de loonsom van de dga met zich mee brengen. Vraag is of de dga zijn prestaties kan vrijstellen. In principe zijn de werkzaamheden van de dga belast. Het is echter ook mogelijk dat de dga voor zijn werkzaamheden een vrijstelling kan hanteren. Dat geldt onder andere voor medici. Volgens de belastingdienst mag er dan geen sprake zijn van managementdiensten, maar moet de dga zijn werkzaamheden als medicus als zodanig uitvoeren.

 

Besluit van 24 juli 2002, nr. D GB2002/3677M

Naar aanleiding van diverse vragen heeft de staatssecretaris een regeling getroffen (zie bijgaand). De basis van de regeling is of al dan niet sprake is van een fiscale eenheid. Door de fiscale eenheid worden de administratieve lasten voorkomen en wordt de eventueel niet aftrekbare BTW ontlopen. Hoewel het arrest ook ruimte geeft om de dga's met een aandelenbezit van 50% of minder als ondernemer aan te merken (mits ze de zeggenschap hebben), gaat de staatssecretaris ervan uit dat alleen de dga's met een aandelenbezit van meer dan 50% als ondernemer kwalificeren.

 1.      De dga voldoet aan de in artikel 7, vierde lid, van de Wet OB'68 gestelde criteria voor de vorming van een fiscale eenheid.

 Een fiscale eenheid is mogelijk als de dga meer dan 50% van de aandelen bezit. In dit geval worden de dga en zijn BV voor de BTW-heffing als n ondernemer beschouwd, waardoor er over onderlinge transacties geen BTW hoeft te worden berekend en er ook geen facturen hoeven te worden opgesteld. Om te worden aangemerkt als n ondernemer dient er door de inspecteur een voor bezwaar vatbare beschikking te worden afgegeven. Deze beschikking kan zowel door de betrokken (rechts) persoon zelf worden aangevraagd, als door de inspecteur worden afgeven.

 De staatssecretaris heeft goedgekeurd, dat een aanvraag voor een fiscale eenheid in deze situatie met terugwerkende kracht tot 26 april jl. zal worden gehonoreerd, mits het verzoek tot afgifte van een beschikking vr 1 januari 2003 is ingediend.

 2.      De dga voldoet niet aan de in artikel 7, vierde lid, van de Wet OB'68 gestelde criteria voor de vorming van een fiscale eenheid.

 Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin de BV niet zelfstandig BTW-plichtig is omdat zij participeert in een maatschap of een V.o.f. Hetzelfde geldt voor een dga die onmiddellijk in meerdere BVs meer dan 50% van de zeggenschap heeft, waarbij deze vennootschappen geen fiscale eenheid kunnen vormen (bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van de organisatorische- of economische verwevenheid). Hoewel die situatie niet specifiek is besproken, gaan wij ervan uit dat hier ook gedoeld wordt op de dga met een buitenlandse vennootschap en dga's met een pensioenvennootschap of beleggingsmaatschappij.

 Wanneer door de dga gn beroep kan worden gedaan op een wettelijke vrijstelling, is door de staatssecretaris goedgekeurd dat in deze gevallen gehandeld wordt als ware er een fiscale eenheid. Hieraan is wel een voorwaarde verbonden. Deze voorwaarde houdt in dat wordt afgezien van aanspraak op aftrek van de voorbelasting die betrekking heeft op de goederen en de diensten die de dga bezigt ten behoeve van de werkzaamheden die hij verricht jegens de vennootschap(pen) waarvan hij dga is.

 Het is niet noodzakelijk dat gemeld wordt dat van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt. Er is dan ook geen tijdslimiet aan verbonden.

 

Nadeel Fiscale eenheid

De staatssecretaris hangt alles dus op aan de totstandkoming van een fiscale eenheid. Zoals het ernaar uitziet worden hier alle nadelen op administratief vlak en extra heffing mee voorkomen. Er wordt echter meteen een enorm potentieel "nadeel" over de dga heen geroepen. Dat is de aansprakelijkheid voor eventuele BTW-schulden van de BV. Dgas die deze consequentie niet willen dragen, moeten ter zake van hun loonsom met terugwerkende kracht tot genoemde datum BTW factureren en BTW-aangiften indienen. De kans is echter wel groot dat de inspecteur zelf constateert dat er sprake is van een fiscale eenheid en hiervoor een beschikking afgeeft. Deze dga's kunnen overwegen de structuur te wijzigen. Wellicht iets met de zeggenschap, aandelenverhouding of loon. Een en ander natuurlijk met inachtneming van de directe belastingen.

 De aansprakelijkheid geldt niet voor de dga's die gebruik maken van de goedkeuring onder 2). Het Besluit meldt namelijk dat de goedkeuring enkel voor de Wet OB '68 geldt, terwijl de aansprakelijkheidsregeling is neergelegd in de Invorderingswet 1990.

 

Zelfstandige belastingplicht

De dga's die:

-  weliswaar voldoen aan de criteria voor de fiscale eenheid, maar - totdat de inspecteur zelf een beschikking afgeeft - zelfstandig aangifte willen doen (omdat ze de aansprakelijkheid willen vermijden); of

-  vallen onder 2) van het Besluit en geen gebruik maken van de goedkeuring (omdat ze BTW in vooraftrek willen brengen); kunnen zich met ingang van 26 april 2002 als startende ondernemer aanmelden. Als ze dat nog dit jaar doen, dan worden die aanmeldingen op de vertrouwde wijze behandeld (geen verhoging etc).

 Slot

Er is geen BTW verschuldigd over gebruikelijk loon in de zin van artikel 12a Wet LB (voor zover niet overeengekomen) en pensioenuitkeringen.

 De staatssecretaris heeft bevestigd dat het ondernemerschap van de dga eerst speelt vanaf 26 april 2002.

 Een aantal situaties is nog niet duidelijk. Verwacht mag worden dat over dit onderwerp binnenkort nog nadere regelgeving komt. Te denken valt onder andere aan situaties waarin de aandelen zijn ondergebracht in een stichting.

 In bijgevoegde brief is de problematiek weergegeven en vindt u een modelaanvraag fiscale eenheid voor de BTW.

 

 

 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nautica Management BV
Merenborch 118 - 4132 HC Vianen
Tel: 0347-343800
Fax: 0347-343602
Internet: info@nautica.nu

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 23 October 2002