Accountancy & Fiscaal Advies

 

 

Factuureisen per 1 januari 2004

Vanaf 1 januari 2004 gelden binnen de hele Europese Unie dezelfde regels voor de vermelding van gegevens op papieren en elektronische facturen. Voor Nederlandse ondernemers betekent dat een sterke toename van het aantal verplichte gegevens.
 


De volgende gegevens MOETEN op de factuur staan:
 

de datum van uitreiking;
een volgnummer voor eenduidige identificatie;
de BTW-nummers van leverancier en afnemer als de belasting van hem wordt geheven (nieuw);
de NAW-gegevens van leverancier en afnemer;
hoeveelheid/omvang, aard en datum van de geleverde goederen of diensten;
de datum van een eventuele vooruitbetaling (nieuw);
de maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling (nieuw);
de eenheidsprijs exclusief omzetbelasting en eventuele vooruitbetalingskortingen en -rabatten die niet in de eenheidsprijs zijn inbegrepen (nieuw);
het toegepaste BTW-tarief en het te betalen BTW-bedrag;
een verwijzing naar een eventuele marge-regeling (nieuw);
gegevens waarmee kan worden vastgesteld of een vervoermiddel nieuw is;
het BTW-nummer plus NAW-gegevens van de fiscaal vertegenwoordiger bij eventuele verlegging van de BTW (nieuw).
En tot slot: het BTW-bedrag moet worden uitgedrukt in de munteenheid van de lidstaat waar de levering of dienst wordt verricht (nieuw).
 


 

Hierbij het persbericht van de Minister van Financiën:

 

+Persbericht

PERS-2003 - 213

Den Haag, 10 september 2003

 

BTW-facturering in EU op één lijn

Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft vandaag, vooruitlopend op de indiening van het Belastingplan 2004, het wetsvoorstel richtlijn facturering naar de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel maakt evenals het Belastingplan 2004 deel uit van het fiscale pakket 2004. Een Europese richtlijn wordt hiermee omgezet in Nederlandse wetgeving.

Vanaf 1 januari 2004 wordt het voor ondernemers mogelijk om in alle lidstaten van de EU gebruik te maken van elektronische facturen, mits de afnemer daarmee instemt. Ook zullen in alle lidstaten dezelfde gegevens op een factuur vermeld moeten worden voor de BTW. De internationale handel en de ontwikkeling van de elektronische handel worden hiermee bevorderd.  

 

Voor Nederland heeft de implementatie van de richtlijn een beperkte uitbreiding van de verplichte factuurgegevens tot gevolg. Het betreft de volgende wijzigingen:

·         Wanneer bij de handel in gebruikte goederen de zogenoemde margeregeling wordt toegepast, moet dat op de factuur worden vermeld.

·         Als er sprake is van een vrijstelling, verleggingsregeling (belasting wordt geheven van de afnemer) of een intracommunautaire levering moet dit op de factuur worden vermeld.

·         Op de factuur moet het BTW-identificatienummer van de presterende ondernemer worden vermeld.

·         Het BTW-identificatienummer van de afnemer moet op de factuur worden vermeld als de belasting van hem wordt geheven.

·         Als de belasting wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger, moet zijn BTW-identificatienummer, naam en adres worden vermeld.

·         Op de factuur moet de vergoeding worden vermeld voor elk tarief en elke vrijstelling. Ook moeten de eenheidsprijs exclusief omzetbelasting, de eventuele kortingen indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen, en het toegepaste tarief worden vermeld.

·         Op de factuur moet de datum worden vermeld waarop een vooruitbetaling is gedaan, voorzover die datum kan worden vastgesteld en verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur.

Op de factuur moet een opeenvolgend nummer worden vermeld, met één of meer reeksen, waarmee tevens de factuur eenduidig wordt geïdentificeerd.

 De factuurplicht voor bij ministeriële regeling aan te wijzen groothandelaren wordt uitgebreid tot al hun leveringen. Dit betekent dat die groothandelaar ook een factuur aan een niet-ondernemer moet uitreiken. De Belastingdienst krijgt hiermee meer controlemogelijkheden, waardoor “zwarte inkopen” beter kunnen worden tegengegaan.

 Bij het omzetten van de richtlijn in Nederlandse wetgeving heeft Nederland waar mogelijk gekozen voor een wijze van omzetten die voor het bedrijfsleven, wat administratieve lasten betreft, zo weinig mogelijk belastend is.

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 21 October 2003