Accountancy & Fiscaal Advies

disclaimer Nieuws FAQ Producten Services Feedback Inhoud Links & Downloads

 

 

Checklist Inkomstenbelasting 2003

Situatie

Ja / Nee

Te leveren gegevens/bescheiden (Indien uw partner ook aangifte doet, gelden alle vragen ook voor haar/hem)
U heeft een aangiftebiljet ontvangen   Origineel aangiftebiljet bijvoegen.  
U heeft loon uit dienstbetrekking   Jaaropgave v/d werkgever(s)  
U reist met OV

(woon-werk)

  Een OV-verklaring, de plaats van uw werk en de enkele reisafstand naar werk  
U gaat met de fiets   (Met ingang van 2003 vervallen.)  
U gaat met de auto   Er is geen aftrek wegens reiskosten mogelijk  
U heeft een uitkering   Jaaropgave v/d uitkeringsinstantie  
U heeft een auto van de zaak   Vermeld op de bijlage: het merk, type en bouwjaar van de auto, de periode waarin u over deze auto beschikte en de cataloguswaarde (inclusief BTW!). Vraag eventueel na bij uw dealer.  
U rijdt priv� met de auto van de zaak   Bij meer dan 8000 km priv� of het niet bijhouden van een km-administratie: bijtelling van 25% van de cataloguswaarde.  

  Bij minder dan 8000 km priv� zult u een volledige km-administratie moeten overleggen om minder of geen bijtelling te krijgen.  
Bijdrage priv�-gebruik auto   Geef aan hoeveel u aan uw werkgever heeft betaald in 2003 voor het priv�-gebruik  
Overige werkzaamheden   Dit kan zijn Alfahulp, werk als freelancer, werk middels de opting-in regeling, of andere bijverdiensten. Maak een opstelling van de inkomsten of stuur een jaaropgave mee  
Lijfrente/koopsompolis   Een kopie van het polisblad en een kopie van het bankafschrift waarop de betaling staat. Indien u meent een hogere lijfrente-aftrek in aanmerking te kunnen nemen, dan dient u dit hier aan te geven. Hiervoor is een aparte (intensieve) berekening noodzakelijk ►  
Eigen woning   Kopie van de meest recente WOZ-beschikking of de aanslag OZB (onroerende zaak belasting) v/d gemeente  
Hypotheek   Kopie(�n) van de jaaropgave over 2003. Let op dat de hypotheek geheel is aangewend voor de eigen woning, om de rente in aftrek te mogen nemen. Indien dit niet het geval is: geef aan welk deel NIET voor de woning is aangewend.  
Kapitaal-/levensverzekering   Geef aan of deze is afgesloten voor 14 september 1999. Kopie van de polis bijvoegen. Voor onduidelijkheden neem kontakt op met uw verzekeringsadviseur.  
Kinderopvang   Geef aan of het naschoolse, buitenschoolse of ander opvang betreft en de kosten; Geef aan hoeveel dagen per week, uren per dag en welke periode het was in 2003. Voeg zo mogelijk kopie�n bij van overzichten.

Geef aan of op de nota nog een bijdrage door u wordt ontvangen v/d werkgever

 
Alimentatie ex partner   Betaald aan uw ex-partner of aan de sociale dienst: opgave van betaalde bedrag  
Alimentatie kinderen   Verblijft uw kind(eren) bij uw ex-partner en betaalt u een bijdrage van meer dan euro 386,= per kwartaal per kind: geef het betaalde bedrag op. Eventueel bewijs (bankafschriften) bijvoegen.  
Ziektekosten   Geef een opsomming van: betaalde premie voor ZFW, ziektekostenverzekering, tandarts- en ziektekosten voor eigen rekening etc.

Let op: er geldt een (hoge) drempel.

 
Verzekering voor arbeidsongeschiktheid   Kopie van de polis. Betalingsbewijs (bankafschriften) bijvoegen.  
Giften   Geef een opsomming van de bedragen die u in 2003 heeft betaald per goed doel. Er geldt een drempel!  
Studiekosten   Indien het is voor een toekomstig beroep dan is aftrek mogelijk (niet voor hobby). Opsomming van: schoolgeld, examengeld, boeken, reiskosten etc voor de studie. Bewijsstukken bijvoegen.  
(Spaar)-Bankrekening   Een jaaropgave van de bank(en) met daarop het saldo van 1/1/2003 en 31/12/2003.  
Schulden   Een jaaropgave met daarop het saldo van 1/1/2003 en 31/12/2003. Geldt niet voor eigenwoning hypotheekschulden.  
Heeft u kinderen   Vermeld op een bijlage de voorletters en geboortedata van de kinderen.  
Voorlopige teruggave(VT)   Heeft u een over 2003 een Voorlopige Teruggave gehad, voeg dan een kopie bij van de aanslag.  

 Inkomsten uit onderneming :

U geniet winst uit onderneming   Dan verzoeken wij u apart een afspraak te maken voor de verzorging van de aangifte en de jaarrekening.

 

Verzekeringen en Pensioenen

Het is mogelijk, dat uw verzekeringen en/of pensioenen van invloed zijn op uw aangifte inkomstenbelasting.

Indien u de beoordeling daarvan aan ons wilt overlaten, verzoeken wij u een kopie van de polissen bij te voegen.

 

Wet Identificatie Dienstverlening

Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening zijn wij verplicht om de identiteit van de aanvrager(s) vast te stellen. Wij verzoeken u bij de inlevering van de gegevens een geldig legitimatiebewijs te tonen. Ten bewijze van deze vaststelling houden wij een kopie van het legitimatiebewijs in ons dossier.

 

Uitgebreide aangifte

Onderdelen/onderwerpen die u via deze checklist niet kunt aangeven, zoals inkomsten uit aanmerkelijk belang, erfenissen, trustvermogens, uitgebreide beleggingen, overige onroerende zaken, etc., vragen om een intensievere aanpak. Voor deze extra aandacht en tijd geldt een ander tarief. Informeer naar de voorwaarden.

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 11 November 2003