Accountancy & Fiscaal Advies

 

 

ACCOUNTANTS: Opstellen van de Jaarrekening per 1 januari 2003 uitbesteden?

Nieuwe regels voor accountants

Per 1 januari 2003 wordt een aantal nieuwe regels van kracht voor accountants, opgesteld door het NIVRA en de NOvAA. In verband met de onafhankelijkheid van de accountants, die bij grote ondernemingen de boeken controleren, mogen zij geen andere diensten meer verrichten, zoals het opstellen van de jaarrekening. Een goede gelegenheid om dit werk uit te besteden!

Lees verder................

Keuzemogelijkheid kapitaalverzekering Box1 alsnog te herzien

Belastingplichtigen krijgen de mogelijkheid om hun keuze voor het onderbrengen van de kapitaalverzekering in box 1 te herzien. De keuze om de kapitaalverzekering onder te brengen in box 1of box 3 heeft een aantal gevolgen voor belastingplichtigen. Een kapitaalverzekering eigen woning valt in box 1. Voor zulke polissen wordt dus geen rendement in box 3 belast.

Meer.............

Hypotheekrente op zeewaardig plezierjacht met vaste ligplaats bestemd voor permanente bewoning aftrekbaar


Sinds 1994 bezit een echtpaar een zeewaardig plezierjacht dat 14 meter lang is en 4,5 meter breed. Het jacht is gekocht voor permanente bewoning en beschikt over alle daarvoor noodzakelijke voorzieningen. Het dient ook in feite als hoofdverblijf van het echtpaar. Het heeft in de praktijk een vaste ligplaats in een jachthaven, die het op niet meer dan 20 dagen per jaar verlaat. Het echtpaar is van plan er in 2007 een wereldreis mee te maken. Voor de financiering van de aankoop heeft het echtpaar destijds een hypothecaire lening gesloten waarop in 1999 fl. 17.807 rente is betaald. Anders dan de inspecteur acht het Hof deze rente op grond van artikel 45, lid 5 onder 6e IB aftrekbaar. De vraag of het jacht duurzaam aan een plaats gebonden is beantwoordt het Hof bevestigend aan de hand van HR 20 september 2000 nr 34.153 BNB 2000/380c en 11 oktober 2000 nr 33.540 BNB 2000/381c.

Hof Den Haag: 01.02349,
Verzorgen van Jaarrekeningen (t.b.v. accountantskantoren)

Accountantskantoren en/of administratiekantoren zijn vaak veel tijd kwijt aan het uiteindelijke samenstellen van de Jaarrekening in de voorgeschreven vorm. Als al het (controle)werk is gedaan en de cijfers bekend zijn, wacht de klant vaak onnodig lang op zijn rapport, omdat de mankracht ontbreekt om de cijfers in de juiste vorm in een rapport samen te vatten. Meestal is het de accountant zelf, die zijn dure uren daarvoor moet inzetten.

Nautica Management bv heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van die werkzaamheden en zij doet dat voor een tevoren afgesproken prijs. De accountant houdt op die manier de kosten beheersbaar. Meer...........

Privé-gebruik auto van de zaak

Ter beschikking gestelde auto en privé-gebruik

Met ingang van 1 januari 2002 telt bij een ter beschikking gestelde auto het regelmatig woon-werkverkeer gedeeltelijk mee voor de hoogte van de bijtelling voor de inkomstenbelasting. Dit geldt zowel voor werknemers, ondernemers als voor resultaatgenieters. Voor het begrip regelmatig woon-werkverkeer is de 40-dagenregeling van belang. Als u met een ter beschikking gestelde auto naar het werk carpoolt, geldt voor het woon-werkverkeer een bijzondere regeling. Ook voor bepaalde bestelauto's geldt een bijzondere regeling.

Meer.............

Verklaring buitenlandse bankrekeningen

Onderzoek naar door Nederlandse ingezetenen in het buitenland aangehouden bankrekeningen

De Belastingdienst en het openbaar ministerie zijn bezig met een onderzoek naar door Nederlandse ingezetenen in het buitenland aangehouden bankrekeningen. Het doel van het onderzoek is om vast te stellen in hoeverre de met deze bankrekeningen verband houdende inkomsten al dan niet zijn opgegeven in desbetreffende belastingaangiften.

Meer ..............

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER BTW-PLICHTIG

Op 26 april jl. heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest voor de BTW gewezen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) die meer dan 50% van de aandelen van een BV bezit waar hij op de loonlijst staat en daarmee de zeggenschap over de BV, BTW-plichtig is voor alle (betaalde) werkzaamheden die hij voor die BV verricht.

Meer ...........

Disclaimer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan postmaster@nautica.nu.
Laatst bijgewerkt: 07 March 2003